පාර්ලිමේන්තු ප්‍රශ්න අංක 3348/’12 දිනය 2013 අගෝස්තු 22 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා

වාචික පිළිතුරු අපේක්ෂා කරන ප්‍රශ්න

ප්‍රශ්න අසනු ලබන මන්ත්‍රීවරයා : පී. හැරිසන් මැතිතුමා

  නො ප්‍රශ්නය පිළිතුර
 (i) යෞවන කටයුතු හා නිපුණතා සංවර්ධන අමාත්‍යංශයට අයත් ආයතන සංඛ්‍යාව කොපමණද? ආයතන 17 යි
(ii) එම එක් එක් ආයතනය යටතේ ඇති රජයේ වාහන සංඛ්‍යාව කොපමණද? වාහන 479 (කරුණාකර ඇමුණුම 01 හි I තීරුව බලන්න);
(iii) එම ආයතනවල රජයේ වාහන ලබා දී ඇති නිලධාරීන් අයත් ශ්‍රේණි කවරේද; රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛ 22/99 චක්‍රලේඛය පරිදි නිල වාහන හිමි ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන්ට වාහන ලබා දී ඇත. ආයතනයන්හි අධ්‍යක්ෂ මට්ටම හෝ ඊට වඩා ඉහළ මට්ටමේ නිලධාරීන් මෙම ගණයට අයත් වේ.
(iv) එම නිලධාරීන්ගේ අධීක්ෂණය යටතේ ඇති වාහන සංඛ්‍යාව කොපමණද; වාහන 95 (කරුණාකර ඇමුණුම 01 හි II තීරුව බලන්න) එක් නිලධාරියෙකුට එක් වාහනයකට වඩා ලබා දී නොමැත.
(i) උක්ත අමාත්‍යාංශය යටතේ පවතින ආයතනවලට කුලී පදනම මත ලබාගෙන ඇති වාහන සංඛ්‍යාව කොපමණද? වාහන 01.
 (ii) එම වාහනවලට ගෙවීම් කරන ආයතන කවරේද? ජාතික යොවුන් සේනාංකය.
 (iii) එම වාහන වෙනුවෙන් වාර්ෂිකව ගෙවන මුළු මුදල කොපමණද? මසකට රුපියල් 48,000/- බැගින් වාර්ෂිකව රුපියල් 576,000/- ක් ගෙවනු ලබයි.
 (iv) කුලී පදනම මත ලබාගත් වාහන පරිහරණය කරනු ලබන නිලධාරීන් කවුරුන්ද? ජාතික යොවුන් සේනාංක මූලස්ථානයේ හා බස්නාහිර පළාත් කාර්යාලයේ රාජකාරී සඳහා යොදවා ඇත. යන්න එතුමා මෙම සභාවට දන්වන්නෙහිද? ඔව්.
 (i) ඉහත අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති රජයේ වාහන, කුලී පදනම මත ලබාගත් වාහන සහ නිලධාරීන්ගේ පුද්ගලික වාහන වෙන්කර හඳුනාගැනීමේ ක්‍රමවේදයක් තිබේද? ඔව්. ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන්ට වෙන් කර ඇති නිල වාහන හැර අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති සංචිත වාහනවල නිල රාජ්‍ය ලාංඡනය හා අමාත්‍යංශයේ නම ප්‍රදර්ශනය කර ඇති බැවින්, වෙනම හඳුනා ගැනීමට හැකියාවක් ඇත. නිලධාරීන් සතු පුද්ගලික වාහනවල එසේ කිසිවක් ප්‍රදර්ශනය කර නැත.
 (ii) එසේ නම්, ඒ පිළිබඳ පැහැදිළි කිරීමක් කරන්නේද; ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන්ට වෙන් කර ඇති නිල වාහන හැර අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති සංචිත  වාහනවල නිල රාජ්‍ය ලාංඡනය හා අමාත්‍යංශයේ නම ප්‍රදර්ශනය කර ඇති අතර, නිලධාරීන් සතු පුද්ගලික වාහනවල එසේ කිසිවක් ප්‍රදර්ශනය කර නැත. අමාත්‍යාංශයේ කුලී පදනම මත ලබාගත් කිසිඳු වාහනයක් නැත.
 (iii) අමාත්‍යාංශය හා ඒ යටතේ ඇති ආයතනවලට අයත් රජයේ වාහනවල රාජ්‍ය ලාංඡනය සමඟ අදාළ ආයතනයේ නම සඳහන් කර තිබේද? ඔව්.
 (iv) නොඑසේ නම්, ඊට හේතු කවරේද; අදාළ නොවේ. යන්නත් එතුමා සඳහන් කරන්නෙහිද? ඔව්.
 (i) නොඑසේ නම්, ඒ මන්ද? පැන නොනගී.

පසුබිම් වාර්තාව

යෞවන කටයුතු හා නිපුණතා සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය යටතේ, ආයතන 17 ක් ඇත.

කාර්මික අධ්‍යාපන හා පුහුණු කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව රාජ්‍ය
නායකත්ව සංවර්ධන ජාතික මධ්‍යස්ථානය රාජ්‍ය
තෘතීයික හා වෘත්තීය අධ්‍යාපන කොමිෂන් සභාව අර්ධ රාජ්‍ය
වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්වවිද්‍යාලය අර්ධ රාජ්‍ය
ජාතික තරුණ සේවා සභාව අර්ධ රාජ්‍ය
ජාතික ව්‍යාපාර කළමනාකාරීත්ව ආයතනය අර්ධ රාජ්‍ය
ශී‍්‍ර ලංකා වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිය අර්ධ රාජ්‍ය
ලංකා ජර්මානු කාර්මික අභ්‍යාස ආයතනය අර්ධ රාජ්‍ය
ජාතික ධීවර හා නාවික ඉංජිනේරු ආයතනය අර්ධ රාජ්‍ය
ශ‍්‍රී ලංකා මුද්‍රණ ආයතනය අර්ධ රාජ්‍ය
ශ‍්‍රී ලංකා ජාතික මානව සම්පත් සංවර්ධන සභාව අර්ධ රාජ්‍ය
ජාතික යොවුන් සේනාංකය අර්ධ රාජ්‍ය
යෞවන තිළිණ අධිකාරිය අර්ධ රාජ්‍ය
ජාතික තරුණ සේවා සමූපකාර සමිතිය අර්ධ රාජ්‍ය
සී/ස නිපුණතා සංවර්ධන අරමුදල රාජ්‍ය සමාගම්
ජාතික තරුණ සේවා සමාගම රාජ්‍ය සමාගම්

අමාත්‍යාංශය යටතේ වාහන 58 ක් ඇති අතර, අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති ආයතනවල වාහන  479 ක් ඇත. ඒ අනුව මුළු වාහන සංඛ්‍යාව 537 කි.

කතුහිමිකම © 2017 යෞවන කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය. සියළු හිමිකම් ඇවිරිනි.
නිර්මාණය හා සංවර්ධනය Pooranee Inspirations

971809
යාවත්කාලින කලේ: 14-09-2015 07:16