ලිංගික හා ප්‍රජනන සෞඛ්‍ය සම්බන්ධයෙන් සැකසූ අධ්‍යන වාර්තාව එළි දැක්වීම

එක්සත් ජාතීන්ගේ ජනගහන අරමුදලේ මූල්‍ය දායකත්වය යටතේ වෘත්තීය පුහුණු ක්ෂේත්‍රයේ පුහුණුවන්නන්ගේ ප්‍රයෝජනය සඳහා වෘත්තීය පුහුණු විෂය මාලාවලට ලිංගික හා ප්‍රජනන සෞඛ්‍ය සම්බන්ධයෙන් පුහුණු මොඩියුලයක් හදුන්වාදීම සඳහා තෘතීයික හා වෘත්තීය අධ්‍යාපන කොමිෂන් සභාව විසින් අවශ්‍යතා හඳුනා ගැනීමේ අධ්‍යයන සමීක්ෂණයක් සිදු කරන ලදි. ඒ අනුව සකස් කරන ලද සමීක්ෂණ වාර්තාව එළි දැක්වීම තරුණ කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්ගේ සහ නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු අමාත්‍යාංශයීය ශ්‍රවණාගාරයේදී 2015.07.24 දින පෙ.ව.10.00 ට පවත්වන ලදී.  

කතුහිමිකම © 2017 යෞවන කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය. සියළු හිමිකම් ඇවිරිනි.
නිර්මාණය හා සංවර්ධනය Pooranee Inspirations

933544
යාවත්කාලින කලේ: 14-09-2015 07:16