විද්‍යුත් ව්‍යාපාර සඳහා වැඩමුළුව

කුඩා ව්‍යාපාර සංවර්ධන කාර්යාංශය මඟින් ක්‍රියාත්මක කරන ලද විද්‍යුත් ව්‍යාපාර සම්බන්ධයෙන් පවත්වනු ලැබූ වැඩසටහන 2015 ජුනි මස 04 සහ 05 යන දිනයන්හි නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික් කුඩා ව්‍යාපාර සංවර්ධන කාර්යාංශයේදී පවත්වන ලදි.

කතුහිමිකම © 2017 යෞවන කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය. සියළු හිමිකම් ඇවිරිනි.
නිර්මාණය හා සංවර්ධනය Pooranee Inspirations

971051
යාවත්කාලින කලේ: 14-09-2015 07:16