අමාත්‍යාංශයේ අංශ

පරිපාලන අංශය

 • ආයතන වැඩක‍ටයුතු කළමනාකරණය හා අමාත්‍යාංශය හා ඒ ය‍ටතෙහි ඇති ආයතන වල නිලධාරීන්‍ට මාර්ගෝපදේශන සැපයීම.
 • අමාත්‍යාංශය හා ඒ ය‍ටතෙහි ඇති ආයතන වල නිලධාරීන්ගේ විදේශ ශිෂ්‍යත්ව, විදේශ පුහුණු සහ විදේශ ගමන් පිළිබඳ ක‍ටයුතු.
 • කාර්යමණ්ඩලය‍ට අවශ්‍ය කාර්යාල උපකරණ, ලිපිද්‍රව්‍ය, සුබ සාධනය, ආරක්ෂාව හා සනීපාරක්ෂක අවශ්‍යතා සැපයීම.
 • ගොඩනැගිලි, වාහන හා උපකරණ නඩත්තුව.
 • අත්තිකාරම් ගිණුම යටතේ කාර්යමණ්ඩලය‍ට විවිධ ණය නිකුත් කිරීම හා රාජ්‍ය ආයතන වල නිලධාරීන්ට දේපළ හා ප්‍රවාහන ණය ලබා දීම.

සංවර්ධන අංශය

 • තරුණ සංවර්ධනයට අදාල ප්‍රතිපත්ති, වැඩසටහන් හා ව්‍යාපෘති පිළියෙල කිරීම හා ක්‍රියාත්මක කිරීම.
 • තරුණ සංවර්ධනයට අදාල වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශන හා සමාජ අලෙවිකරණ වැඩසටහන් සංවර්ධනය හා ක්‍රියාත්මක කිරීම.
 • තරුණ සංවර්ධනය සඳහා වන ජාතික ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම කාර්යක්ෂම අයුරින් ක්‍රියාවට නැංවීම.
 • තරුණ චිත්ත ධෛර්යය නැංවීම උදෙසා සෞන්දර්යාත්මක හා සංස්කෘතික වැඩසටහන් ක්‍රියාවට නැංවීම
 • තරුණ සංවර්ධන කටයුතු උදෙසා ජාත්‍යන්තර සහයෝගීතාවය.
 • යෞවන කටයුතු අංශය යටතේ ලැයිස්තු ගත කල ආයතනවල වැඩසටහන්/ ව්‍යාපෘති නියාමනය හා ඇගයීම.

මුදල් අංශය

 • අමාත්‍යාංශය හා එය ය‍ටතෙහි ඇති ආයතන වල සමස්ත මූල්‍ය කළමනාකරණය.
 • අමාත්‍යාංශය හා එය ය‍ටතෙහි ඇති ආයතන වල වාර්ෂික අයවැය සැකසීම.
 • භාණ්ඩාගාරය වෙනුවෙන් අරමුදල් ‍බෙදාහැරීම හා ආදායම් එකතු කිරීම.
 • භාණ්ඩාගාරය හා අනෙකුත් අදාල ආයතන සඳහා ගිණුම් සැකසීම.
 • විසර්ජන ගිණුම පිළියෙල කිරීම.
 • මූල්‍ය කටයුතු සම්බන්ධයෙන් භාණ්ඩාගාරය හා අනෙකුත් ආයතන සමග සම්බන්ධතා පැවැත්වීම.
 • අමාත්‍යාංශය ය‍ටතෙහි වන විදේශ ආධාර ව්‍යාපෘති වල මූල්‍ය කළමනාකරණය.

සැළසුම් අංශය

 • වාර්ෂික ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම සැකසිම.
 • භෞතික හා මූල්‍ය ප්‍රගති සමාලෝචනය.
 • ව්‍යාපෘති වාර්තා ඇගයීම හා ක්‍රියාත්මක කිරීම.
 • වාර්ෂික කාර්යය සාධන වාර්තා සැකසීම
 • සමීක්ෂණ පර්යේෂණ කටයුතු සිදුකිරීම
 • වෙබ් අඩවිය යාවත්කාලීනව පවත්වාගෙන යාම.
 • ප්‍රචාරණ හා ප්‍රවර්ධන කටයුතු මෙහෙයවීම.
 • අමාත්‍යාංශයේ තොරතුරු පද්ධතිය පවත්වාගෙන යාම.
 • දිස්ත්‍රික් සංවර්ධන වැඩසටහන් පිළිබඳ වැඩමුළු පැවැත්වීම.
 • අනෙකුත් අමාත්‍යාංශ හා සම්බන්ධීකරණ කටයුතු.

යටිතල පහසුකම් අංශය

 • අමාත්‍යාංශය හා එය ය‍ටතෙහි පවත්නා ආයතන වල යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන සැලසුම් සම්බන්ධයෙන් සමස්ථ සම්බන්ධීකරණය හා මග පෙන්වීම.
 • යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය පිළිබඳ වැඩස‍ටහන් නියාමනය හා ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී වැය වෙන් කිරීම තුළ සිටිමින් කල‍ට වේලාවට එම වැඩසටහන් සම්පූර්ණ කිරීම පිළිබඳ සහතික වීම.
 • විදේශාධාර ගොඩනැගිලි ව්‍යාපෘති හා යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය‍ට සම්බන්ධ ප්‍රගතිය නියාමනය හා සමාලෝචනය කිරීමේදී ලේකම්වරයාට සහාය වීම.
 • භාණ්ඩ හා සේවා මිලදී ගැනීමේදී ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී වරයාට තාක්ෂණ සහාය සේවා සැපයීම.
 • යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනයට අදාල ව්‍යාපෘති යෝජනා ඇගයීම, ලේකම්වරයාගේ එකඟත්වය මත ඒවා අදාල ආයතන වලට යොමු කිරීම හා බලධාරීන් සමග පසුවිපරම් ක‍ටයුතු කිරීම.
 • අමාත්‍යාංශය ය‍ටතෙහි වන ආයතන වල යටිතල පහසුකම් සැලසුම්කරණයේදී ඒවාට සහාය වීම හා කාර්යක්ෂම ලෙස ගොඩනැගිලි වල ඉඩ හා සේවා පරිහරණය කිරීමේදී ක්‍රමෝපායන් සැලසුම් කිරීම.

අභ්‍යන්තර විගණන අංශය

 • විගණන කළමනාකරණ කමිටු රැස්වීම, වාර්තා කිරීම ඇතුළු සම්බන්ධීකරණ කටයුතු.
 • අමාත්‍යාංශයේ විගණන විමසුම් සම්බන්ධ කටයුතු කිරීම, අදාල අංශ වලට යොමු කිරීම හා සම්බන්ධීකරණය.
 • අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති ආයතනවල විගණන විමසුම් වලට පිළිතුරු කැඳවීම හා සම්බන්ධීකරණය.
 • අමාත්‍යාංශයේ අභ්‍යන්තර විගණනය.
 • අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති ආයතන විගණනයට ලක්කිරීම.
 • රාජ්‍ය ගිණුම් කාරක සභාව, රාජ්‍ය ව්‍යවසාය කමිටුව සහ ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව විසින් ගිණුම් පිළිබඳ කරණු ලබන විමසීම් වලට අදාළ පිළිතුරු යැවීම සම්බන්ධ සම්බන්ධීකරණ කටයුතු.
 • ගිණුම් සම්බන්ධයෙන් ගිණුම් හා ගෙවීම් අධ්‍යක්ෂ වෙත යවනු ලබන මාසික වාර්තා, කාර්තුමය වාර්තා හා වාර්ෂික වාර්තා ආදිය නිසි කලට යොමු කෙරේදැයි පසු විපරම් කිරිම.
 • විගණන විමසුම් ලේඛනය නිසි පරිදි පවත්වාගෙන යාම සහ අදාළ අනෙකුත් ආයතන වල විගණන විමසුම් ලේඛන පරීක්ෂා කිරීම.

කුඩා ව්‍යාපාර සංවර්ධන අංශය

 • තරුණ තරුණියන් සතු ව්‍යවසායකත්ව හැකියාවන් ප්‍රවර්ධනය කිරීම.
 • රැකියා විරහිත තරුණ තරුණියන් ව්‍යාපාර අංශය කෙරෙහි අභිප්‍රේරණය කිරීම.
 • ව්‍යාපාර වල කාර්යක්ෂමතාවය හා ඵලදායීතාවය වැඩි දියුණු කිරීම.
 • ව්‍යාපාර සංවර්ධනය උදෙසා ආධාරක සේවා සැපයීම.

කතුහිමිකම © 2017 යෞවන කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය. සියළු හිමිකම් ඇවිරිනි.
නිර්මාණය හා සංවර්ධනය Pooranee Inspirations

971800
යාවත්කාලින කලේ: 14-09-2015 07:16