පුරවැසි ප්‍රඥප්තිය

මෙම පුරවැසි ප්‍රඥප්තිය ඉදිරිපත් කිරීමේ අරමුණ යෞවන කටයුතූ අමාත්‍යාංශය හා ඒ යටතේ ඇති ආයතන මගින් මහජනයා වෙත සපයන සේවා ලබා ගැනීමට ජනතාව සතු අයිතිය හා එම සේවා සපයන ආයතන සතූ වගකීම් පැහැදිලි කර දීමයි.

ඒ අනුව මහජනතාවට පහත තොරතුරු ලබා ගත හැකි වේ.

 • අමාත්‍යංශය ය‍ටතේ ඇති ආයතන මගින් පවත්වනු ලබන පුහුණු පාඨමාලා පිළිබඳ තොරතුරු
 • වෘත්තීය පුහුණුව හා සම්බන්ධව ඇති ප්‍රමිතීන් පිළිබඳ තොරතුරු
 • තරුණ සංවර්ධන වැඩසටහන් පිළිබඳ තොරතුරු
 • වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශනය පිළිබඳ තොරතුරු
 • ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් රාමුව තුළ ඉහළ මට්ටම් වලට ගමන් කිරිමේ හැකියාව පිළිබඳ තොරතුරු
 • වෘත්තීය පුහුණු ආයතන ලියාපදිංචිය පිළිබඳ තොරතුරු
 • පුහුණු පාඨමාලා ප්‍රතීතනය පිළිබඳ තොරතුරු

අපගේ දැක්ම

නිපුණතාවයෙන් හෙබි තරුණ පරපුරක්

අපගේ මෙහෙවර

ජාතික සංවර්ධනයට සජීවී ලෙස දායක විය හැකි පෞරුෂත්වයෙන් හා නිපුණතාවයෙන් පූර්ණ වූ තරුණ ප්‍රජාවක් ගොඩනැංවීම.

යෞවන කටයුතූ හා නිපුණතා සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය වෙත නීතිමය බලය පැවරීම

2010.11.22 දිනැති ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සමාජවාදී ජනරජයේ අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රය අනුව අප අමාත්‍යාංශය වෙත පහත සදහන් කාර්යයන් ඉටු කිරීම සඳහා බලය පවරා ඇත.

 • තරුණ සංවර්ධන ක්‍රියාකාරකම්.
 • යෞවන යෞවනියන් සඳහා ස්වෙච්ඡා ජාතික සේවා යෝජනා ක්‍රම සම්පාදනය කිරීම.
 • රැකියා විරහිත යොවුන් පිරිස් අතර ව්‍යවසායකත්ව නිපුණතා සංවර්ධනය කිරීම.
 • වෘත්තීය හා කාර්මික පුහුණුව පිළිබඳ ප්‍රතිපත්තිය, සැලසුම් හා වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම.
 • වෘත්තීය හා කාර්මික පුහුණු ප්‍රතිපත්ති සැකසීම.
 • කාර්මික අධ්‍යාපන හා පුහුණු කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තූව කාර්මික විද්‍යාල පරිපාලනය කිරීම.
 • කාර්මික අධ්‍යාපනය ලබාදීම පිළිබඳ කටයුතු.
 • වෘත්තීය හා කාර්මික ගුරු පුහුණුව.
 • ආධුනිකත්ව පුහුණුව.
 • තාක්ෂණඥ සහ ඩිප්ලෝමා මට්ටමින් ඉංජිනේරු සිසුන් පුහුණු කිරීම.
 • ජාතික ඩිප්ලෝමාව, උසස් ජාතික ඩිප්ලෝමාව සහ උපාධි මට්ටමේ සහතික පිරිනැමීම.
 • වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශන වැඩසටහන් පැවැත්වීම.

අපගේ අරමුණු හා සේවාලාභීන්

අපගේ අරමුණු

 • ශ්‍රී ලංකාවේ යෞවන සංවර්ධන වැඩපිළිවෙල සඳහා මග පෙන්වීම පිණිස ජාතික ප්‍රතිපත්තීන් පිළියෙල කිරීම හා ක්‍රියාත්මක කිරීම.
 • රටෙහි සමාජ ආර්ථික සංවර්ධනයට දායකවීමට හැකි වනු පිණිස තරුණ තරුණියන්ගේ නිපුණතාවන් වර්ධනය කිරීමේ අවස්ථා පුළුල් කිරීම.
 • වෘත්තීය හා කාර්මික පුහුණුවෙහි තත්වය හා අදාලත්වය වැඩිදියුණු කිරීම තුළින් ගෝලීයව සවිබල ගැන්වුණු රැකියා ලාභී ශ්‍රම බලකායක් බිහි කිරීම.
 • තරුණ ප්‍රජාව අතර ව්‍යවසායකත්ව සංස්කෘතියක් නිර්මාණය කිරීම තුළින් ඔවුන්ට ස්ථිර ජීවන ක්‍රමයක් පවත්වා ගැනීමට අවශ්‍ය අවස්ථා වැඩි දියුණු කිරීම.
 • සමාජ ආර්ථික වශයෙන් වරප්‍රසාද අඩු තරුණ ප්‍රජාව සඳහා පුහුණුව, රැකියා හා සංවර්ධන අවස්ථා සඳහා ඇති සමානත්වය ප්‍රවර්ධනය කිරීම.
 • වෘත්තීය හා කාර්මික පුහුණු ක්ෂේත්‍රයේ උසස් සුදුසුකම් ලබාගනු උදෙසා ඉහළ සචලතාවය ප්‍රවර්ධනය කිරීම.

අපගේ සේවාලාභීන්

 • පාසල් අධ්‍යාපනය නිමකල ශ්‍රී ලාංකික තරුණ තරුණියන්.
 • තරුණ සංවර්ධන කටයුතු වෘත්තීය අධ්‍යාපනය සපයනු ලබන ආයතන වල උපදේශකවරුන්.
 • වෘත්තීය හා කාර්මික ක්ෂේත්‍රයේ නියැලී සිටින රාජ්‍ය ආයතනවල සේවා නියුක්තිකයන්.
 • වෘත්තීය හා කාර්මික ක්ෂේත්‍රයේ නියැලී සිටින පෞද්ගලික අංශයේ සේවා නියුක්තිකයන් සේවා නියුක්තිකයන්.
 • වෘත්තීය හා කාර්මික පුහුණුව ලබා දෙන පෞද්ගලික අංශයේ වෘත්තීය පුහුණු ආයතන.

සේවා සැපයීම සඳහා යෞවන කටයුතූ හා නිපුණතා සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය යටතේ පිහිටුවා ඇති ආයතන

ආයතනය ලිපිනය දුරකථනය විද්‍යුත් තැපෑල වෙබ්
ජාතික තරුණ සේවා සභාව ජාතික තරුණ මධ්‍යස්ථානය,
65, හයිලෙ‍වල් පාර, මහරගම
+94 11 2850986-7+94 11 2850759-60 youngnet[at]slt.lk www.srilankayouth.lk
සී/ස තරුණ සේවා සමාගම ජාතික  තරුණ මධ්‍යස්ථානය, 65, හයිලෙ‍වල් පාර, මහරගම +94 11 2844250 yslmhg[at]sltnet.lk -
ජාතික යෞවන තිළිණ අධිකාරිය ජාතික තරුණ මධ්‍යස්ථානය, 65, හයිලෙ‍වල් පාර, මහරගම +94 11 2896563 sen.kahan[at]hotmail.com -
සී/ස ශ්‍රී ලංකා ජාතික තරුණ සේවා සමූපකාර සමිතිය ජාතික තරුණ මධ්‍යස්ථානය, 65, හයිලෙ‍වල් පාර, මහරගම +94 11 2837573 - -
ජාතික යොවුන් බලකාය අංක 420, බෞද්ධාලෝක මාවත, කොළඔ 07 +94 11 2684784
+94 11 2681566
youthcorpsq[at]yahoo.com www.youthcorps.lk
ලංකා ජර්මානු කාර්මික පුහුණු ආයතනය අංක 582, ගාලුපාර, ගල්කිස්ස(මොරටුව) +94 11 2605625+94 11 2605535 cgtt[at]sltnet.lk www.cgtti.slt.lk
ශ්‍රී ලංකා මුද්‍රණ ආයතනය   +94 11 2686162
+94 11 2679781
sliopreg[at]sltnetnet.lk www.sliop.com
ජාතික ධීවර හා නාවික ඉංජිනේරැ ආයතනය අංක 15, කාක දූපත, මට්ටක්කූලිය, කොළඔ 15 +94 11 2529862 / 63/66 nifne[at]sltnet.lk www.ocu.lk
නායකත්ව සංවර්ධන ජාතික මධ්‍යස්තානය ඇඹිලිපිටිය +94 47 2230246 ictrld[at]yahoo.com -
කාර්මික අධ්‍යාපනය හා පුහුණු කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව තැ.පෙ 557, ඕල්කට් මාවත , කොළඔ 10 +94 11 2333478 tecedu[at]sri.lanka.net www.tecedu.gov.lk
තෘතීක හා වෘත්තීය අධ්‍යාපන කොමිෂන් සභාව 'නිපුනතා පියස', 3වන මහල, 354/2, ඇල්විටිගල මාවත, නාරාහේන්පිට, කොළඔ 05 +94 11 225349291 tvec[at]slt.lk www.tvecgov.lk
වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්ව විද්‍යාලය නො100, කඳවල පාර, රත්මලාන +94 11 2624405
+94 11 2605864+94 11 2622457
univotech[at]sltnet.ik www.univotec.ac.lk
වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිය 'නිපුනතා පියස', 3වන මහල, 354/2, ඇල්විටිගල මාවත, නාරාහේන්පිට, කොළඔ 05 +94 11 2595992+94 11 2596516
+94 11 2596517
vta[at]eureka.lk www.vtasl.gov.lk
ජාතික අධුනිකත්ව හා කාර්මික පුහුණු කිරීමේ අධිකාරිය නො.971, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර මාවත, වැලිකඩ, රාජගිරිය +94 11 2663680+94 11 2667435 naitach[at]slt.lk www.naita.slt.lk
ජාතික මානව සම්පත් සංවර්ධන සභාව 'නිපුනතා පියස', 3වන මහල, 354/2, ඇල්විටිගල මාවත, නාරාහේන්පිට, කොළඔ 05 +94 11 2595680 nhrdesl[at]yahoo.com www.nhrdc.gov.lk
ජාතික ව්‍යාපාර කළමනාකාරීත්ව ආයතනය නො: 120/5, විජේරාම මාවත, කෙළඔ 07 +94 11 2532100
+94 11 2685807
nibmdg[at]slt.lk www.nibm.gov,lk
නිපුණතා සංවර්ධන අරමුදල 'නිපුනතා පියස', 6 වන මහල, 354/2, ඇල්විටිගල මාවත, නාරාහේන්පිට, කොළඔ 05 +94 11 2507273
+94 11 2507274
lasilva[at]skillsdevlop.com -

පුහුණුව සපයන ආයතන සඳහා බලය පැවරී ඇති ආකාරය හා සපයනු ලබන සේවාවන්

සේවාව බලය පැවරීම ආයතනය
 • ජාතික හැගීම් පිළිබඳ උද්යෝගයක්, විනය පිළිබඳ හැඟීමක්, සමාජ ආර්ථික ගැටළු පිළිබඳ අවබෝධයක් සහ ශ්‍රමාභිමානය පිළිබඳ හැ‍ගීමක් තරුණ තරුණියන් අතර පෝෂණය කිරීම.
 • ජාතික සංවර්ධන යෝජනා ක්‍රමයන්හි තරුණයන්ගේ සහභාගීත්වය ඇතිකර ගැනීම, දැනුම පුළුල් කිරීම සහ සංවර්ධනයට අදාල ක්ෂේත්‍රයන්හි පුහුණුවීම් ලබා දීම.
 • තරුණයන් අතර තරඟකාරීත්වය සහ ජයග්‍රහණය පිළිබඳ හැඟීම් දිරිගැන්වීම හා ශාරීරික ප්‍රාගුණ්‍ය සහ ක්‍රීඩා වර්ධනය දිරි ගැන්වීම.
 • තරුණයන් අතර සංස්කෘතික, සාහිත්‍යමය සහ කලාත්මක ක්‍රියාකාරකම් දිරිගැන්වීම, විනෝද කටයුතූ සහ විනෝද සැපයුම් පිළිබඳ පහසුකම් සැලසීම.
 • අබාධිත තරුණයන්ට සහාය වීම.
 • තරුණ සංවිධාන පිහිටුවීම, දැනට පිහිටුවා ඇති සංවිධාන වලට සහාය වීම, තරුණ සේවා ව්‍යාපෘතිය සැලසුම් කිරීම, ඒකාබද්ද කිරීම, ප්‍රවර්ධනය කිරීම සහ මෙහෙයවීම.
1979 අංක 69 දරණ ජාතික තරුණ සේවා පනත ජාතික තරුණ සේවා සභාව (NYSC)
 • රැකියා විරහිත තරුණ ප්‍රජාවට පුහුණුව හා උපදෙස් ලබා දීම.
 • ජාතික සංවර්ධනය සඳහා තරුණ පරපුර මෙහෙයවීම හා ධෛර්ය ලබා දීම.
 • ශ්‍රී ලාංකීය තාරුණ්‍යයේ හැකියාවන් ලොව පුරා ගෙන යෑම.
 • තරුණ සේවා සභාවට සම්බන්ධ තරුණ කොටස් හා සේවකයන් සඳහා ව්‍යාපාර පුහුණු අවස්ථා ලබා දීම.
  සී/ස තරුණ සේවා සමාගම ( NYSC Ltd)
 • වයස අවුරුදු 14ත් 25ත් අතර සිටින යෞවනයන්ට තමන්ගේ පෞරුෂත්වය සහ වගකීම පිළිබඳ ලක්ෂණයන් දියුණුකර ගැනීම, නිශ්චිත දක්ෂතාවයන්ට අදාල කාර්ය සාධන මට්ටමක් ලබා ගැනීම, ගවේශණය නව සොයා ගැනීම් හා ආත්ම විශ්වාසය පිළිබඳ උනන්දුව වැඩි කරගැනීම සහ තමන් ජීවත්වන සමාජයට උපකාර කිරීම යන කරුණු පිළිබඳ උද්යෝගීමත්භාවයක් සහ අභියෝගයක් ඇති කිරීම.
 • තම ජීවිතයට වඩාත් ඵලදායකයැයි තමන් හඳුනාගත් දක්ෂතාවයන් සහ අභිරුචීන් බෙදාහදා ගැනීම මගින් තරුණ පර‍ම්පරාවේ සංවර්ධනය උදෙසා වැඩිහිටියන් දායක කර ගැනීමට අවස්ථාව සැලසීම.
 • ශ්‍රී ලංකාවේ සහ වෙනත් රටවල සමාන තිළිණ ක්‍රම වලට සම්බන්ධ පුද්ගලයන් අතර සම්බන්ධතා ශක්තිමත් කිරීම සහ වැඩිදියුණු කිරීම.
1979 අංක 611 දරණ අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශයට අනුකූලව 1979 ජුලි මස 25 සහ 1980 සැප්තැම්බර් මස 24 දින අමාත්‍ය මණ්ඩලය මගින් ගන්නා ලද තීරණ වලට අනුකූලව ජාතික යෞවන තිළිණ අධිකාරිය (NYAA)
 • කාර්මික අධ්‍යාපනය හා පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහන් සඳහා මග පෙන්වීම, අධීක්ෂණය හා සම්බන්ධීකරණය කිරීම.
 • අවශ්‍යතා හඳුනාගැනීම හා යෝග්‍ය පූර්ණ කාලීන හා අර්ධ කාලීන කාර්මික අධ්‍යාපනය හා පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහන් සකස් කිරීම.
 • කාර්මික අධ්‍යාපන හා පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීමට අවශ්‍ය වන උපදේශන සම්පත් හා ද්‍රව්‍ය නිපදවීම
 • කාර්මික අධ්‍යාපනය හා පුහුණු කිරීම ඵලදායි හා කාර්යක්ෂම ලෙස ක්‍රියාත්මක කිරීම සදහා ගුරුවරු, පරිපාලකයින් සහ කළමනාකරුවන් වැනි කාර්ය මණ්ඩල සංවර්ධනය කිරීම.
අමප/93/310/022 අංක දරණ අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණය 1993 මාර්තු 10 දින කාර්මික අධ්‍යාපන හා පුහුණු කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව (DTET)
 • ආර්ථිකයේ මානව සම්පත් අවශ්‍යතා වලට සරිලන අයුරින් සෑම මට්ටමකදීම තෘතීයික අධ්‍යාපන හා වෘත්තීය අධ්‍යාපන සැලසුම් කිරීම, සම්බන්ධීකරණය හා සංවර්ධනය කිරීම.
 • සහතික පත්‍ර හා වෙනත් ශාස්ත්‍රීය විශිෂ්ඨතාද ඇතුළුව තෘතියික අධ්‍යාපන ප්‍රදාන පිරිනැමීම සදහා ජාතික වශයෙන් පිළිගත් ක්‍රම සංවර්ධනය කිරීම.
 • පාඨමාලා ප්‍රතීතනය කිරීම.
 • පුහුණු කිරීමේ ආයතන ලියාපදිංචි කිරීම.
 • නිපුණතා පාදක ක්‍රමය යටතේ පුහුණුව ලත් පුහුණුලාභීන්ට සහතික නිකුත් කිරීම.
1990 අංක 20 දරණ තෘතීයික හා වෘත්තීය අධ්‍යාපන පනත තෘතීයීක හා වෘත්තීය අධ්‍යාපන කොමිෂන් සභාව (TVEC)
 • වෘත්තීය හා කාර්මික පුහුණු ක්ෂේත්‍රයේ සිසුන්ගේ හැකියාවන් සහ නිපුණතාවන් අඛණ්ඩ සංවර්ධනයකට යොමු කොට විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනය ලබා දීමට පහසුකම් සැලසීම.
 • කාර්මික සහ වෘත්තීය පුහුණු ක්ෂේත්‍රයේ සහ කර්මාන්ත වල සේවයේ නියුතු කාර්යය මණ්ඩලයට පුහුණු ක්‍රමවේදය පිළිබඳව අධ්‍යාපනයක් ලබා දීම.
 • කාර්මික අධ්‍යාපන සහ වෘත්තීය පුහුණු පාඨමාලා සැකසීම මගින් මධ්‍යම මට්ටමේ තාක්ෂණික සුදුසුකම් ලාභීන්ට විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය සඳහා අවස්ථාව සැලසීම.
 • ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම්ලාභී සිසුනට සිය නිපුණතාවන් වර්ධනය කිරීමට සහ අධ්‍යාපන සුදුසුකම් වැඩි දියුණුකිරීමට අදාල පාඨමාලා සැකසීම.
 • වෘත්තීය සංවර්ධනයක් උදෙසා රාජ්‍ය සහ පෞද්ගලික අංශ වල සහභාගීත්වය ඇතිවන අයුරින් උපාධි පාඨමාලා සංවර්ධනය කිරීම.
2008 අංක 31 දරණ පනත වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්වවිද්‍යාලය ( UNIVOTEC )
 • වෘත්තීය පුහුණු වැඩසටහන් සකස් කිරීම හා ඒ තුළින් තරුණ තරුණියන්ට අවශ්‍ය වෘත්තීය පුහුණුව සෘජුව හා අනෙකුත් ආයතන සම්බන්ධකර ගනිමින් ලබා දීම.
 • ජාතික වෘත්තීය පර්යේෂණ පැවැත්වීම හා ජාතික සහතික නිකුත් කිරීම.
 • වෘත්තීය පුහුණුව ලැබූ තරුණ පිරිස් හට වැඩිදුර පුහුණුව ලබා දීම.
1995 අංක 12 දරණ ශ්‍රීලංකා වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරි පනත වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිය( VTA)
 • ජාතික ආයතන 3ක් සහ ප්‍රාදේශීය පුහුණුවට අමතරව කර්මාන්ත පදනම් කරගත් පුහුණුවක් ලබා දීම.
 • වෙනත් වෘත්තීය පුහුණු ආයතන වල සිසුන්ට කාර්යස්ථ පුහුණුවක් ලබා දීම.
 • මොරටුව, පේරාදෙණිය හා රුහුණු විශ්වවිද්‍යාලයන්හි උපාධි අපේෂක හා අනෙකුත් ඩිප්ලෝමා පාඨමාලා හදාරණ සිසුන් සදහා අවශ්‍ය යන්ත්‍රාගාර පුහුණුව ලබා දීම.
 • ව්‍යවසායකත්ව නිපුණතා සංවර්ධන වැඩසටහන් සදහා ණය මුදල් ලබා දීම.
1990 අංක 20 දරණ තෘතියික හා වෘත්තීය අධ්‍යාපන පනත 11 කොටස ජාතික ආධුනිකත්ව හා කාර්මික පුහුණු කිරීමේ අධිකාරිය (NAITA)
 • අධ්‍යයන, සමීක්ෂණ, පරීක්ෂණ හා පර්යේෂණ පැවැත්වීම.
 • දේශන හා වැඩමුළු පැවැත්වීම.
 • මානව සම්පත් සංවර්ධනය සම්බන්ධයෙන් ප්‍රකාශන නිකුත් කිරීම.
1997 අංක 18 අරණ පනත ජාතික මානව සම්පත් සංවර්ධන සභාව (NHRDC)
 • පරිගණක අධ්‍යාපනය ලබා දීම.
 • ව්‍යාපාර කළමණාකරන අධ්‍යාපනය හා පුහුණුව ලබා දීම සහ ප්‍රවර්ධනය කිරීම.
 • කළමනාකරණ උපදේශන සේවා ලබා දීම.
1976 අංක 23 දරණ පනත මගින් සංශෝධනය කර ඇත. ජාතික ව්‍යාපාර කළමනාකාරීත්ව ආයතනය
 • මුද්‍රණ හා ග්‍රැ‍ෆික් ක්ෂේත්‍රයේ පුහුණු පාඨමාලා පැවැත්වීම.
 • මුද්‍රණ හා ග්‍රැෆික් ක්ෂේත්‍රය පිළිබඳව හා එහි රැකියා අවස්ථා පිළිබඳව පාසල් හැර යන සිසුන් දැනුවත් කිරීම සඳහා සම්මන්ත්‍රණ හා වැඩමුළු පැවැත්වීම.
  ඉංග්‍රින් මුද්‍රණ හා ග්‍රැෆික් ශ්‍රී ලංකා ආයතනය (INGRIN)
 • රැකියා අභිමුඛ පුහුණුව, නිපුණතා සංවර්ධනය සහ සේවක ප්‍රති පුහුණුව.
 • උසස් ලෙස පුහුණුව ලබා ගත් නිපුණ සහ අභිප්‍රේරණය වූ ශ්‍රම බලකායක් සංවර්ධනය කිරීම සදහා ව්‍යවසාය පදනම් කරගත් පුහුණු කිරීම් පුළුල් කිරීම හා ව්‍යාප්ත කිරීම.
 • පුහුණු ආයතන හා සේව්‍ය පක්ෂය අතර සම්බන්ධතා සංවර්ධනය කිරීම.
  නිපුනතා සංවර්ධන අරමුදල (SDF)
 • සාමාජික සමිතිවල කටයුතු පහසු කිරීමත් සාමාජික සමිතිවල පරමාර්ථ ඉටු කර ගැනීමට අවශ්‍ය ආධාර දීම, සාමාජික සමිතිවල සාමූහික අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමට මාර්ග සලසා දීම සහ සාමාජික සමිතිවල පරමාර්ථ ඉටු කර ගැනීමට අදාල වන්නා වූ ව්‍යාපාර කටයුතු වල යෙදීම.
 • ජාතික මට්ටමේ සංවර්ධන කාර්යයන්හිදී ද, තරුණ සේවා ප්‍රතිපත්ති සැකසීම හා ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී ද සිය සාමාජිකයන් නියෝජනය කිරීම.
ලියාපදිංචි අංකය : කො /2689
ලියාපදිංචි දිනය : 1986.01.01
සී/ස ශ්‍රී ලංකා තරුණ සේවා සමූපකාර සමිති සංගමය (NYSCO)
 • යොවුන් සංවර්ධනය සහ රැකියා පුහුණුව ලබා දීම
 • වෘත්තීයමය අධ්‍යාපනය ලබා දීම
2002 අංක 21 දරණ යොවුන් සේනාංක පනත ජාතික යොවුන් සේනාංකය (YOUTH CORPS)
 • වෘත්තීය පුහුණු වැඩසටහන් සකස් කිරීම සහ වෘත්තීය පුහුණුව ලබා දීම
 • වෘත්තීය පුහුණුව ලද්දා වූ පුද්ගලයින්ට ජාතික වෘත්තීය පරීක්ෂණ හා විභාග පැවැත්වීම හා අනිකුත් සහතික ප්‍රදානය කිරීම.
 • මෝටර් වාහන කර්මාන්තයට අදාල වෘත්තීය පුහුණුව, පර්යේෂණ, සංවර්ධන හා උපදේශන කටයුතු කිරීම.
 • ගැලපෙන රැකියා අවස්ථාවක් තෝරා ගැනීම ස‍ඳහා වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශන සේවා සැපයීම.
 • රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික අංශයේ වෘත්තීය පුහුණුවට අයත් පුහුණු කරුවන් පුහුණු කිරීම, සම්බන්ධීකරණය හා ඊට පහසුකම් සැපයීම
 • පුහුණු පාඨමාලා පැවැත්වීමට කලාපීය මධ්‍යස්ථාන පිහිටුවීම.
 • ජාත්‍යන්තර වෘත්තීය පුහුණු සංවිධාන හා ආයතන සමඟ සම්බන්ධතා ගොඩනැගීම හා වැඩිදියුණු කිරීම.
  ලංකා -ජර්මානු කාර්මික පුහුණු ආයතනය (CGTTI)
 • මුද්‍රණ ආයතන වල මුද්‍රණය කිරීමේ තත්වයන් වැඩිදියුණු කිරීම පිණිස මුද්‍රණ කර්මාන්තයෙහි දැනට සේවයේ නියුක්ත තැනැත්තන් පුහුණු කිරීම.
 • මුද්‍රණ තාක්ෂණ විද්‍යාව සහ කළමනාකරණ ක්ෂේත්‍රයන්හි පුහුණු පාඨමාලා සංවිධානය, සහතිකපත්‍ර, අභිඥාන පත්‍ර, ප්‍රදානය කිරීම.
 • මුද්‍රණ කර්මාන්තයේ නිරතව සිටින තැනැත්තන්ට වාර ප්‍රවෘත්ති පත්‍රිකා හා වෙනත් ප්‍රකාශනයන් මගින් තොරතුරු සංවිධානය කිරීම සහ බෙදා හැරීම, මුද්‍රණ කර්මාන්තයට සම්බන්ධ වෘත්තීය ප්‍රදර්ශන වලට යාම සහ සහභාගි වීම.
1948 අංක 18 දරණ ශ්‍රී ලංකා මුද්‍රණ ආයතන පනත ශ්‍රී ලංකා මුද්‍රණ ආයතනය (Print House)
 • ධීවර හා නාවික ඉංජි‍නේරු ශිල්පයේ අධ්‍යාපන පාඨමාලා හා පුහුණු වැඩසටහන් සැපයීම.
 • ධීවර හා නාවික ඉංජිනෙරු ක්ෂේත්‍රයේ අධ්‍යාපනය ගැන සාකච්ඡා, සම්මන්ත්‍රන, සමුහ සාකච්ඡා පැවැත්වීම සහ පැවැත්වීමට අවශ්‍ය වැඩපිළිවෙල සකස් කිරීම.
 • ධීවර හා නාවික ඉංජිනේරු ශිල්පයේ අධ්‍යාපනය හා ව්‍යාපෘති පුහුණුව සම්බන්ධයෙන් පර්යේෂණ, සමීක්ෂණ සහ විමර්ශන පැවැත්වීම හා පැවැත්වීම ප්‍රවර්ධනය කිරීම.
1999 අංක 36 දරණ ජාතික ධීවර හා නාවික ඉංජිනේරු ආයතන පනත ජාතික ධීවර හා නාවික ඉංජිනේරු ආයතනය (NIFNE)
 • ග්‍රාමීය නායකයින්, ප්‍රජාමූල සංවර්ධන නිලධාරීන්, කාන්තාවන් සඳහා නායකත්ව කුසලතා සංවර්ධන කෙටි කාලීන පුහුණු පාඨමාලා පැවැත්වීම.
 • ව්‍යවසායකත්ව සංවර්ධන පුහුණු පාඨමාලා පැවැත්වීම.
 • පාසල් ශිෂ්‍ය නායක පුහුණු පාඨමාලා පැවැත්වීම.
එවකට පැවති රජයේ අග්‍රාමාත්‍යතූමාගේ 1988 මාර්තු 9 දිනැති ලිපිය ග්‍රාමීය නායකයන් සඳහා වූ ජාත්‍යන්තර පුහුණු ආයතනය (ICTRL)

ප්‍රමිතීන්

කාර්යය ප්‍රමිතිය ආයතනය
අයදුම්පත් කැඳවීමේ ප්‍රමිතීන්
 • ගැසට් නිවේදන මගින් දැනුවත් කිරීම
 • ජනමාධ්‍ය තුළින්
 • අත් පත්‍රිකා මගින් දැනුවත් කිරීම
 • මාර්ගෝපදේශන වැඩසටහන් තුළින්
 • අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති සියලුම පුහුණු ආයතන තුළින්
බඳවා ගැනීමේ ප්‍රමිතීන්
 • අධ්‍යාපන සුදුසුකම්
 • රැකියාවෙහි නියුතු වෘත්තිය
 • ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් ( NVQ )

(තාක්ෂණ විද්‍යාල හා වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්වවිද්‍යාලය සදහා බදවා ගැනීම)

 • නිපුණතා පාදක පුහුණුව ( CBT )
 • අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති පුහුණු ආයතන හා වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්වවිද්‍යාලය
 • ජාතික ආධුනිකත්ව හා පුහුණු කිරීම් අධිකාරිය ( NAITA )
පුහුණු ප්‍රමිතීන්
 • ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් පුහුණුව ( NVQ )
 • නිපුණතා පාදක පුහුණුව ( CBT ) (විෂය මාලාව, ජාතික නිපුණතා සම්මතය)
 • අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති සියලුම පුහුණු ආයතන
සහතික ලබා දීමේ ප්‍රමිතීන්
 • ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් ( NVQ ) යටතේ සහතික ලබා දීම (පුහුණු මට්ටම් - 1,2,3,4,5,6,7)
 • නිපුණතා පාදක පුහුණු ( CBT ) සහතික
 • පෙර ඉගැනුම් ඇගයීම
 • තෘතියික හා වෘත්තීය අධ්‍යාපන කොමිෂන් සභාව (TVEC)
පාඨමාලා සම්බන්ධ ප්‍රමිතීන්
 • ප්‍රතීතනය වූ පාඨමාලා
 • තෘතියික හා වෘත්තීය අධ්‍යාපන කොමිෂන් සභාව
 • තෘතියික හා වෘත්තීය අධ්‍යාපන කොමිෂන් සභාව
ආයතනය පිලිබඳ ප්‍රමිතීන්
 • තෘතියික හා වෘත්තීය අධ්‍යාපන කොමිෂන් සභාවේ ලියාපදිංචිය
 • තෘතියික හා වෘත්තීය අධ්‍යාපන කොමිෂන් සභාව (TVEC)

අපේ කැපවීම හා අපේක්ෂාව

අපේ කැපවීම:

මහජනතාව/සේවාලාභීන් වෙනුවෙන් අප විසින් ඉටුකළ යුතු සේවාවන්:

 • අවංකවද
 • නීත්‍යානුකූලවද
 • ආචාරශීලීවද
 • අවබෝධයෙන්ද
 • අපක්ෂපාතීවද
 • විනිවිදභාවයෙන් යුක්තවද
 • වගකීමෙන්ද
 • වගවීමෙන්ද
 • අප්‍රමාදවද
 • කාර්යක්ෂමව සහ
 • ඵලදායිවද ඉටු කිරීමට කැපවී සිටින බව මෙම ප්‍රඥප්තියෙන් ප්‍රකාශ කරමු

අපේ අපේක්ෂාව

 • ශ්‍රී ලාංකීය පුරවැසියන් ලෙස ඔබ ඔබේ වගකීම හා අයිතිවාසිකම් මැනවින් අවබෝධ කරගෙන ලබා දී ඇති අවස්ථා මගින් තමාට ඉතාමත් ගැලපෙන ස්වාර්ථ ප්‍රවර්ධනය හා වෘත්තීය පුහුණු අවස්ථා තෝරාගෙන පුද්ගල සංවර්ධනය හා රටට යහපත් සේවයක් දායාද කිරීමට දායකත්වය ලබා දීම.
 • ගුණාත්මකව හා ජාත්‍යන්තරව පිලිගත් ප්‍රමිතියකින් යුතු වෘත්තීය පුහුණුවක් ලබා දීම.

පැමිණිලි හා ගැටලු

පැමිණිලි/ගැටලු නිරාකරණය කිරීම පිලිබඳ අපගේ විධිවිධාන

පුරවැසියන්/සේවාලාභීන් විසින් කරනු ලබන සියලුම  ඉල්ලීම්, ප්‍රකාශනයන්, සන්නිවේදනයන් ආදියට හැකි සෑම අවස්ථාවකදීම ලැබුණු අවස්ථාවේදීමත්, මෙම ප්‍රඥප්තියෙහි සදහන් ප්‍රකාරව පිලිතුරක් දීමට අපි මෙයින් බැඳී සිටිමු. දක්වා ඇති සුදුසුකම් සපුරා ඇතොත්, ඔබගේ ඉල්ලීම් දක්වා ඇති කාලය තුළ අපට ඉටු කර දිය හැකිය. ඔබගේ ඉල්ලීම ඉටු කිරීම නොවැලැක්විය හැකි හේතුවක් නිසා ප්‍රමාද නම් ඒ පිලිබඳව අපි ඔබට අප්‍රමාදව දැනුම් දෙන්නෙමු. අපගේ කාර්ය මණ්ඩලය ආචාරශීලීව සහ ඔබට අවශ්‍ය සේවය සැපයීමට බැදී සිටී. කෙසේ වුවද ඒ පිලිබඳව අප්‍රමාදව දන්වන්න. මෙම ප්‍රඥප්තිය පිලිබඳ ඔබගේ යෝජනා සහ අදහස්ද අප නිරතුරු අගය කරන්නෙමු.

ඔබගේ පැමිණිලි ලැබුණු බව දින 03ක් ඇතුලත දැනුම් දෙනු ලබන අතර අදාල ආයතන සමග සාකච්ඡා කර ඒ පිලිබඳව අවසාන පිලිතුරක් ඔබට ලබා දෙනු ඇත.

ලිපිනය : ලේකම්,
තරුණ කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය,
"නිපුණතා පියස"
354/2, ඇල්විටිගල මාවත,
නාරාහේන්පිට,
කොළඹ 05
දුරකථන : +94 11 2597801
ෆැක්ස් : +94 11 2597804
වෙබ් අඩවිය : www.youthskillsmin.gov.lk

කතුහිමිකම © 2017 යෞවන කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය. සියළු හිමිකම් ඇවිරිනි.
නිර්මාණය හා සංවර්ධනය Pooranee Inspirations

971802
යාවත්කාලින කලේ: 14-09-2015 07:16