සංඛ්‍යාලේඛණ

ශ්‍රී ලංකාවේ තෘතීයික අධ්‍යාපන හා වෘත්තීය පුහුණු ක්ෂේත්‍රය‍ට අදාල සංඛ්‍යාලේඛණ වල සාරාංශයක් මෙමගින් ඔබ වෙත ලබා දෙයි.


ආයතන ස්ථාපිත වසර පාඨමාලා සඳහා බඳවා ගැනීම් පාඨමාලා අවසන් කළ සිසුන් පාඨමාලා හැර යාම
    2011 2012 2011 2012 2011 2012
කාර්මික අධ්‍යාපන හා පුහුණු කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව (DTET) 1893 17210 25308 17980 12883 5022 NA
වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිය (VTA) 1995 33792 29021 30077 24743 3635 3257
ජාතික ආධුනිකත්ව හා කාර්මික පුහුණු කිරීමේ අධීකාරිය (NAITA) 1990 27872 27754 22400 21363 5391 5118
ජාතික ව්‍යාපාර කළමනාකාරීත්ව ආයතනය (NIBM) 1968 9852 11367 2047 2877 234 271
වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්වවිද්‍යාලය (Univotec) 2008 319 784 344 365 86 82
ජාතික තරුණ සේවා සභාව (NYSC) 1968 15180 17697 13413 16238 NA 1459
යොවුන් සේනාංක වැඩසටහන 2003 14244 13324 9096 4566 5148 5921
ලංකා ජර්මානු කාර්මික අභ්‍යාස ආයතනය (CGTTI) 1959 382 (2,716) 349 (2,845) 234 (1802) 256 (1281) 9 (469) 7 (210)
ජාතික ධීවර හා නාවික ඉංජිනේරු ආයතනය (NIFNE) 1999 1618 1095 1524 851 NA 83
ශ්‍රි ලංකා මුද්‍රණ ආයතනය (SLIOP) 1984 859 905* 371 134 NA 88
ග්‍රාමීය නායකයන් පුහුණු කිරීමේ ජාත්‍යන්තර (ICTRL)   5500 5402 5500 5402 0 0
එකතුව - 129544 134946 104788 90703 19994 16489

ආයතන මධ්‍යස්ථාන ගණන පාඨමාලා ගණන සේවා ලාබියා
    අර්ධ කාලීන පූර්ණ කාලීන අධ්‍යාපනික අධ්‍යාපනික නොවන
කාර්මික අධ්‍යාපන හා පුහුණු කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව 38 15 76 409 1951
වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිය (VTA) 261 38 86 1165 637
Rural Training Centres          
District Training Centres          
Special Training Centres          
National Training Centres          
ජාතික ආධුනිකත්ව හා කාර්මික පුහුණු කිරීමේ අධීකාරිය (NAITA) 85 4 91 112 524
National Institutes          
Regional Training Centres          
No. of Rural Training Institutes          
No. of Affiliated Centres          
ජාතික ව්‍යාපාර කළමනාකාරීත්ව ආයතනය (NIBM) 4 98 82 37 117
වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්වවිද්‍යාලය (UNIVOTEC) 1 17 7 41 111
ලංකා ජර්මානු කාර්මික අභ්‍යාස ආයතනය (CGTTI) 2 32 9 142 70
ජාතික තරුණ සේවා සභාව (NYSC) 40 - 31 - -
යොවුන් සේනාංකය 36 - 2 369 169
Youth Services Ltd. 1 - - 5 1
ජාතික ධීවර හා නාවික ඉංජිනේරු ආයතනය (සාගර විශ්වවිද්‍යාලය) (NIFNE) 8 7 17 10 192
ශ්‍රි ලංකා මුද්‍රණ ආයතනය (SLIOP) 2 20 1 30 4
ග්‍රාමීය නායකයන් පුහුණු කිරීමේ ජාත්‍යන්තර (ICTRL) 1 1 4 13 48

ආයතන වර්ෂය බඳවාගත් සම්පූර්ණ කල මග හැරුණු මග හැරුණු
ප්‍රතිශතය (%)
කාර්මික අධ්‍යාපන හා පුහුණු කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව (DTET) 2010 7,221 6,802 2,363 32.72
2011 17,210 17980 5,022 29.18
2012 25,308 12,883 - -
වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිය (VTA) 2010 28,445 24,537 3,456 12.14
2011 33,792 30,077 3,635 10.76
2012 29,021 24,743 3,257 11.22
ජාතික ආධුනිකත්ව හා කාර්මික පුහුණු කිරීමේ අධීකාරිය (NAITA) 2010 27,688 24,583 9,515 34.37
2011 27,872 22,400 5,391 19.34
2012 27,754 21,363 5,118 18.44
ජාතික ව්‍යාපාර කළමනාකාරීත්ව ආයතනය (NIBM)

2010 10,614 5066 284 2.68
2011 9,852 2047 234 2.38
2012 11,367 2,877 271 2.4
වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්වවිද්‍යාලය (UNIVO TEC)

2010 314
238#
123
238#
145 26.27
2011 319 344 86 26.96
2012 784 365 82 10.46
ජාතික ධීවර හා නාවික ඉංජිනේරු ආයතනය (සාගර විශ්වවිද්‍යාලය) 2010 1,741 1,601 58 3.33
2011 1,618 1,524 NA -
2012 1,095 851 83 7.6%
ලංකා ජර්මානු කාර්මික අභ්‍යාස ආයතනය(CGTTI) 2010 341
2,447
281
1,781
10
284
10.55
2011 382
2,716
234
1,802
9
469
15.42
2012 349
2845
256
1281
7
210
6.79
ශ්‍රි ලංකා මුද්‍රණ ආයතනය

2010 874 448 - -
2011 859 371 NA -
2012 905* 134 88 9.72
ජාතික තරුණ සේවා සභාව 2010 11,674 9,007 2,667  
2011 15,180 13,413 NA  
2012 17,697 16,238 1,459 8.24
ජාතික යොවුන් සේනාංකය 2010 11,825 7,375 4,450 37.63
2011 14,244 9,096 5,148 36.14
2012 13,324 4,566 5,921 44.43
ග්‍රාමීය නායකයන් පුහුණු කිරීමේ ජාත්‍යන්තර (ICTRL) 2010 2,187 2,185 - 00
2011 5,500 5,500 0 00
2012 5,402 5,402 0 00

ආයතන 30-06-2014 වසර තුල බඳවාගත්
 2015 වසර තුල ඉලක්කය
පූර්ණ කාලීන අර්ධ කාලීන සංඛ්‍යාව පූර්ණ කාලීන අර්ධ කාලීන සංඛ්‍යාව
කාර්මික අධ්‍යාපන හා පුහුණු කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව 16918 9888 26806 17205 5475 22680
වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිය 15149 1124 16273 31685 3000 34685
ජාතික ආධුනිකත්ව හා කාර්මික පුහුණු කිරීමේ අධීකාරිය 8370 486 8856 29000 2500 31500
වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්වවිද්‍යාලය 126 379 505 326 477 803
ජාතික ධීවර හා නාවික ඉංජිනේරු ආයතනය (සාගර විශ්වවිද්‍යාලය)            
ලංකා ජර්මානු කාර්මික අභ්‍යාස ආයතනය 1062 1707 2769 1632 3300 4932
ජාතික තරුණ සේවා සභාව 3807 6662 10469 5300 10730 16030
ශ්‍රි ලංකා මුද්‍රණ ආයතනය            
සංඛ්‍යාව 45432 20246 65678 85148 25482 110630
ජාතික ව්‍යාපාර කළමනාකාරීත්ව ආයතනය 2425 2123 4548 5535 5450 10985
ව්‍යාපාර කළමනාකරණය පිළිබඳ ජාතික පාසැල            
සංඛ්‍යාව 2425 2123 4548 5535 5450 10985
ජාතික යොවුන් සේනාංකය 7296   7296 12000   12000
නායකත්ව සංවර්ධන ජාතික මධ්‍යස්ථානය 1619   1619 7000   7000
සංඛ්‍යාව 8915 0 8915 19000 0 19000
සම්පූර්ණ සංඛ්‍යාව 56772 22369 79141 109683 30932 140615

 

කතුහිමිකම © 2017 යෞවන කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය. සියළු හිමිකම් ඇවිරිනි.
නිර්මාණය හා සංවර්ධනය Pooranee Inspirations

971793
යාවත්කාලින කලේ: 14-09-2015 07:16