தொடர்பு விபரங்கள்

State Ministry of Youth Affairs 

இளைஞர் அலுவல்கள் மற்றும் திறன்கள் அபிவிருத்தி அமைச்சின் கௌரவ அமைச்சர்

Name & Designation Office Intercom Fax Res   Mobile    E-mail
Hon. Minister Niroshan Perera       +94 31 2255213 +94 77
3282316
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mr. W.P.M.S.A. Fernando
Co-ordinating Secretary to the Hon. Minister
      +94 31
2255213
+94 71
4522160

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mr. Lalith Kithsiri
Co-ordinating Secretary to the Hon. Minister
       +94 31
2255737
+94 77
5860120
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mr. J. Meril Fernando
Co-ordinating Secretary to the Hon. Minister
       +94 31 2255373 +94 77
7566017
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mr. K.C. Vidhanage
Media Secretary

         +94 77 8100377  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Mr. W.W. Ranjith Thamel
Public Relation Officer to the Hon. Minister

      +94 32 2253750 +94 71
5480929
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Mr. W. Suresh Nishantha Fernando
Hon.Minister's Personal Assistant 
       +94 31 2276333 +94 77
7641217
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

செயலாளர் அலுவலகம்

பெயரும் பதவியும் அலுவலகம் உள்ளகத் தொடர்பு தொலைநகல் வதிவிடம் மின்னஞ்சல்
Ms. என்.டி. சுகததாச
செயலாளர்
+94 11 2136544

544 +94 11 2596978   sec@
youthskillsmin.gov.lk
nilanthi.sugathadasa
@yahoo.com
செயலாளரின் இணைப்புச் செயலாளர் +94 11 2136546

546 +94 11 2596978    

நிர்வாகம் மற்றும் கொள்முதல் பிரிவு

பெயரும் பதவியும் அலுவலகம் உள்ளகத் தொடர்பு தொலைநகல் வதிவிடம் மின்னஞ்சல்
திரு. டபிள்யு.ஏ. ஜயவிக்ரம
மேலதிகச் செயலாளர்
(நிருவாகம் மற்றும் நிதி)
+94 11 2596940,
+94 11 2136544
544 +94 11 2596978 +94 57 2232792 addsecaf@
youthskillsmin.gov.lk/
wjaya57@
yahoo.com
சிரேஷ்ட உதவிச் செயலாளர் +94 11 2136545 545 +94 11 2597691   sas@
youthskillsmin.gov.lk
Ms. என்.பாலசுப்ரமணியம்
உதவிச் செயலாளர் (நிர்வாகம்)
+94 11 2136546 546 +94 11 2597691 +94 11 2361723 asa1@
youthskillsmin.gov.lk
Ms. கே.எச்.புஷ்பா ஜெனட்
உதவிச் செயலாளர்
+94 11 2136547 547 +94 11 2597691 +94 11 2393617 assistantsec2@
gmail.com
Ms. பி.எம்.டி.பி. சந்திரசிறி
உதவிச் செயலாளர் (கொள்முதல்)
+94 11 2136554 554 +94 11 2597783 +94 71 4431128

aspro@
youthskillsmin.gov.lk

Ms. சி.பி. புஞ்சிஹேவா
தற்காலிக நிர்வாக உத்தியோகத்தர்
+94 11 2136548 548 +94 11 2597691 +94 11 2915267  

இளைஞர் அபிவிருத்திப் பிரிவு

பெயரும் பதவியும் அலுவலகம் உள்ளகத் தொடர்பு தொலைநகல் வதிவிடம் மின்னஞ்சல்

மேலதிகச் செயலாளர் (இளைஞர் அபிவிருத்தி)
+94 11 2553891,
+94 11 2136570
570 +94 11 2669241 +94 11 2801900 addsecy@
youthskillsmin.gov.lk
Ms. டீபிகா ஜயசேகர
பணிப்பாளர் (இளைஞர் அபிவிருத்தி)
+94 11 2136571 571   +94 37 2246432 dyd@
youthskillsmin.gov.lk

ஐ. யு. விக்கிரமசூரிய

உதவிப் பணிப்பாளர் (இளைஞர் அபிவிருத்தி)
+94 11 2136572 572 +94 11 2597780 +94 38 5675174 Iu.isuru86
@gmail.com
திரு. ஆர்.பி.எஸ்.யு. ஜயரட்ண
பணிப்பாளர் (சிறு வியாபாரம்)
+94 11 2669240   +94 11 2669241 +94 33 2296682 dse@
youthskillsmin.gov.lk /
sudeera25@
yahoo.com

கணக்குப் பிரிவு

பெயரும் பதவியும் அலுவலகம் உள்ளகத் தொடர்பு தொலைநகல் வதிவிடம் மின்னஞ்சல்
திரு. ஏ.ஆர். பீரிஸ்
பிரதான கணக்காளர்
+94 11 2596993,
+94 11 2136575
575 +94 11 2596987 +94 11 572458 ca@
youthskillsmin.gov.lk
திரு. சி.பி. லொக்கு கலப்பதி
கணக்காளர் (பாதீடு மற்றும் நிதி)
+94 11 2136576 576 +94 11 2596987 +94 11 2745326 abf@
youthskillsmin.gov.lk
Ms. ஏ.எம்.எஸ். மல்லிகா
கணக்காளர் (களஞ்சியம்)
+94 11 2136574 574 +94 11 2597783   as@
youthskillsmin.gov.lk
திரு. கே. சத்யகுமார்
கணக்காளர் (கொடுப்பனவு)
+94 11 2136577 577 +94 11 2596987 +94 11 2764901 ap@
youthskillsmin.gov.lk

திட்டமிடல் பிரிவு

பெயரும் பதவியும் அலுவலகம் உள்ளகத் தொடர்பு தொலைநகல் வதிவிடம் மின்னஞ்சல்
Ms. ஆர்.ஏ.ஆர். சுயந்தி மாயாதுன்னே
பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்)
+94 11 2596941,
+94 11 2136565
565 +94 11 2597690 +94 11 2608463 dp@
youthskillsmin.gov.lk
Mr. எஸ்.ஏ.டபிள்யு.கே. ஜயசேகர
உதவிப் பணிப்பாளர் (திட்டமிடல் I)
+94 11 2136566 566 +94 11 2596990 +94 11 5637971 adp3@
youthskillsmin.gov.lk
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ms. ஆர்.எஸ்.டி.எம்.ஆர்.டி.கே. பெமினிவத்த
உதவிப் பணிப்பாளர் (திட்டமிடல் II)
+94 11 2136567 567 +94 11 2597690 +94 11 2905761 adp2@
youthskillsmin.gov.lk
Ms. யு.ஜி. சித்ரா நந்தனி
புள்ளிவிபரவியல் உத்தியோகத்தர்
+94 11 2136568 568 +94 11 2596979 +94 33 2261187 so@
youthskillsmin.gov.lk

உட்கட்டுமானப் பிரிவு

பெயரும் பதவியும் அலுவலகம் உள்ளகத் தொடர்பு தொலைநகல் வதிவிடம் மின்னஞ்சல்
திரு. பி.எஸ். அபேசிங்க
பணிப்பாளர் (உட்கட்டமைப்பு)
+94 11 2136550 550 +94 11 2596988 +94 37 2233343 di@
youthskillsmin.gov.lk
Ms. டி.ரி.எச். ரந்தெனிய
உதவிப் பணிப்பாளர் (உட்கட்டமைப்பு)
+94 11 2136551 551     adi@
youthskillsmin.gov.lk

உள்ளகக் கணக்காய்வுப் பிரிவு

பெயரும் பதவியும் அலுவலகம் உள்ளகத் தொடர்பு தொலைநகல் வதிவிடம் மின்னஞ்சல்
திரு. எஸ்.எல். ஹெட்டியாராச்சி
பிரதான உள்ளகக் கணக்காய்வாளர்
+94 11 2136562 562 +94 11 2596984 +94 11 2614475

cia@
youthskillsmin.gov.lk 

Ms. ஆர்.எம்.டி.எம். குமாரி
கணக்காளர் (உள்ளகக் கணக்காய்வு)
+94 11 2136563 563 +94 11 2596984 +94 11 4340787 aia@
youthskillsmin.gov.lk

காப்புரிமை © 2017 இளைஞர் அலுவல்கள் மாநில அமைச்சு.
முழுப் பதிப்புரிமை உடையது. அபிவிருத்தி செய்தது Pooranee Inspirations

971087
புதுப்பிக்கப்பட்டது: 14-09-2015 07:16