විමසීම් විස්තර

ගරු අමාත්‍යතුමා

නම සහ තනතුර කාර්යාලය අභ්‍යන්තර දුරකථන ෆැක්ස් නිවස   ජංගම  විද්‍යුත් තැපෑල                                                                     
ගරු අමාත්‍ය නිරෝෂන් පෙරේරා      
 +94 31 2255213  +94 77
3282316
minister@
youthskillsmin.gov.lk
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
ඩබ්.පී.එම්.එස්.ඒ.ප්‍රනාන්දු 
මහතා
ගරු අමාත්‍යතුමාගේ පෞද්ගලික ලේකම් 
      +94 31 
2255213  
+94 71
4522160
safernando@
youthskillsmin.gov.lk
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
ලලිත් කිත්සිරි මහතා
ගරු අමාත්‍යතුමාගේ සම්බන්ධීකරණ ලේකම්
      +94 31 
2255737 
+94 77
5860120
lalith.kithsiri@
youthskillsmin.gov.lk
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
ජේ.මෙරිල් ප්‍රනාන්දු මහතා
ගරු අමාත්‍යතුමාගේ සම්බන්ධීකරණ ලේකම්
      +94 31
2255373
+94 77
7566017
meril.fernando@
youthskillsmin.gov.lk
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
කේ.සී.විදානගේ මහතා
ගරු අමාත්‍යතුමාගේ මාධ්‍ය ලේකම්
       
+94 77 8100377 c.vidhanage@
youthskillsmin.gov.lk
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
ඩබ්.ඩබ්.රංජිත් තමෙල් මහතා 
ගරු අමාත්‍යතුමාගේ මහජන සම්බන්ධීකරණ නිලධාරී
     
+94 32  2253750  +94 71
5480929
ranjith.thamel@
youthskillsmin.gov.lk 
ඩබ්.සුරේෂ් නිශාන්ත ප්‍රනාන්දු මහතා
ගරු අමාත්‍යතුමාගේ පෞද්ගලික සහකාර
       +94 31  2276333  +94 77
7641217
nishantha.fernando@
youthskillsmin.gov.lk
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

ලේකම් කාර්යාලය

නම සහ තනතුර කාර්යාලය අභ්‍යන්තර දුරකථන ෆැක්ස් නිවස විද්‍යුත් තැපෑල
නිලන්ති සුගතදාස මිය
ලේකම්
+94 11 2136561

561 +94 11 2596979   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
nilanthi.sugathadasa
@yahoo.com
චමිලා සෙනවිරත්න මිය
ලේකම්තුමියගේ සම්බන්ධීකරණ ලේකම්
+94 11 2136552

552 +94 11 2596979   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

පරිපාලන හා ප්‍රසම්පාදන අංශය

නම සහ තනතුර කාර්යාලය අභ්‍යන්තර දුරකථන ෆැක්ස් නිවස විද්‍යුත් තැපෑල
ඒ.එස්.ඉලන්ගම්ගේ මිය
අතිරේක ලේකම්
(පරිපාලන හා මූල්‍ය )
+94 11 2136546 546  +94 11 2596978  +94 11 2545190 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
දිනේෂ් විදානගමාච්චි මයා
ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම්
+94 11 2136545 545 +94 11 2597691   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
පුෂ්පා ජෙනට් මිය
සහකාර ලේකම්
+94 11 2136547 547 +94 11 2597691 +94 11 2393617 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
බී.එම්.ඩී.පී. චන්ද්‍රසිරි මිය
සහකාර ලේකම් (ප්‍රසම්පාදන)
+94 11 2136554 554 +94 11 2597783 +94 71 4431128

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

සී.පී. පුංචිහේවා මිය
පරිපාලන නිලධාරී (වැ.බ.)
+94 11 2136548 548 +94 11 2597691 +94 11 2915267  

සංවර්ධන අංශය

නම සහ තනතුර කාර්යාලය අභ්‍යන්තර දුරකථන ෆැක්ස් නිවස විද්‍යුත් තැපෑල
සුමනදාස කීරගල මහතා
අතිරේක ලේකම්
(සංවර්ධන)
+94 11 2136544

544    +94 66 2223216 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
දීපිකා ජයසේකර මිය
අධ්‍යක්ෂ (සංවර්ධන)
+94 11 2136556 556 +94 11 2596990 +94 37 2246432 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
අයි.යූ. වික්‍රමසූරිය මයා
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සංවර්ධන)
+94 11 2136694 694   +94 38 5675174 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ආර්.පී.එස්.යූ. ජයරත්න මයා
අධ්‍යක්ෂ (කුඩා ව්‍යාපාර)
+94 11 2669240   +94 11 2669241 +94 33 2296682 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ගිණුම් අංශය

නම සහ තනතුර කාර්යාලය අභ්‍යන්තර දුරකථන ෆැක්ස් නිවස විද්‍යුත් තැපෑල
ඒ.ආර්. පීරිස් මයා
ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී
+94 11 2596993,
+94 11 2136575
575 +94 11 2596987 +94 11 572458 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
සී.පී. ලොකුගලප්පත්ති මයා
ගණකාධිකාරී (අයවැය හා මුදල්)
+94 11 2136576 576 +94 11 2596987 +94 11 2745326 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඒ.එම්.එස්. මල්ලිකා මිය
ගණකාධිකාරී (ගබඩා)
+94 11 2136574 574 +94 11 2597783   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

සැලසුම් අංශය

නම සහ තනතුර කාර්යාලය අභ්‍යන්තර දුරකථන ෆැක්ස් නිවස විද්‍යුත් තැපෑල
ආර්.ඒ.ආර්. සුජන්ති මායාදුන්නෙ මිය
අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)
+94 11 2596941,
+94 11 2136565
565 +94 11 2597690 +94 11 2608463 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
විපුල ජයසේකර මයා
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)
+94 11 2136566 566 +94 11 2596990 +94 11 5637971 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
සංඛ්‍යාලේඛණ නිලධාරී +94 11 2136568 568 +94 11 2596979 +94 33 2261187 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

යටිතල පහසුකම් අංශය

නම සහ තනතුර කාර්යාලය අභ්‍යන්තර දුරකථන ෆැක්ස් නිවස විද්‍යුත් තැපෑල
පී.ජී. අබේසිංහ මයා
අධ්‍යක්ෂ (යටිතල පහසුකම්)
+94 11 2136550 550 +94 11 2596988 +94 37 2233343 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඩී.ටී.එච්. රන්දෙනිය මිය
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (යටිතල පහසුකම්)
+94 11 2136551 551     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

අභ්‍යන්තර විගණන අංශය

නම සහ තනතුර කාර්යාලය අභ්‍යන්තර දුරකථන ෆැක්ස් නිවස විද්‍යුත් තැපෑල
සපුතන්ත්‍රිගේ චන්ද්‍ර ජගත් මයා
ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණක
+94 11 2136562 562 +94 11 2596984 +94 718608297 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ආර්.එම්.ඩී.එම්. කුමාරි මිය
ගණකාධිකාරී (විගණන)
+94 11 2136563 563 +94 11 2596984 +94 11 4340787 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

කතුහිමිකම © 2017 යෞවන කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය. සියළු හිමිකම් ඇවිරිනි.
නිර්මාණය හා සංවර්ධනය Pooranee Inspirations

971804
යාවත්කාලින කලේ: 14-09-2015 07:16