හැඳින්වීම

දැක්ම

“ සවිබල ගැන්වුණු තරුණ පරපුරක් ” 

මෙහෙවර

“ මනා පෞරුෂයකින් හා කුසලතාවයෙන් පූර්ණ වූ තරුණ ප්‍රජාවක් ගොඩනැංවීම ”

අරමුණු

  • තරුණ තරුණියන්ගේ දැනුම හා කුසලතා වර්ධනය කිරීමේ අවස්ථා පුළුල් කිරීම.
  • තරුණ ප්‍රජාවගේ නායකත්ව හා පෞර්ෂය වර්ධනය ශක්තිමත් කිරීම.
  • සවිබල ගැන්වුණු තරුණ ශ්‍රම බලකායක් බිහි කිරීම.
  • තරුණ ප්‍රජාව තුල ශක්තිමත් ජීවන ක්‍රමයක් පවත්වා ගැනීම සඳහා ව්‍යවසායකත්වය ප්‍රචලිත කිරීම
  • තරුණ තරුණියන්ට ගෝලීය තලය තුළ තරුණ සංවර්ධනයේ අත්දැකීම් විදීමට මංපෙත් විවර කර දීම.

 

කතුහිමිකම © 2017 යෞවන කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය. සියළු හිමිකම් ඇවිරිනි.
නිර්මාණය හා සංවර්ධනය Pooranee Inspirations

971127
යාවත්කාලින කලේ: 14-09-2015 07:16