“ මතින් තොර තාරුණ්‍යක් ” - මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණ වැඩසටහන ,2015 ජූලි 23 වන දින මහරගම ජාතික තරුණ සේවා සභාවේ ප්‍රධාන ශ්‍රවණාගාරයේදී පවත්වන ලදි.

“ මතින් තොර තාරුණ්‍යක් ” - මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණ වැඩසටහන ,2015 ජූලි 23 වන දින මහරගම ජාතික තරුණ සේවා සභාවේ ප්‍රධාන ශ්‍රවණාගාරයේදී පවත්වන ලදි.

කතුහිමිකම © 2017 යෞවන කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය. සියළු හිමිකම් ඇවිරිනි.
නිර්මාණය හා සංවර්ධනය Pooranee Inspirations

971786
යාවත්කාලින කලේ: 14-09-2015 07:16