ශ්‍රී ලංකාවේ වත්මන් තරුණ පරපුරට බලපාන විවිධ සෞඛ්‍ය ගැටළු පිළිබඳව දැනුවත් කිරීමේ එක්දින වැඩමුළුවක් 2015.06.25 වන දින මහරගම ජාතික තරුණ සේවා සභාවේ ශ්‍රවණාගාරයේදී තරුණ කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ සංවර්ධන අංශයෙහි මෙහෙයවීමෙන් පවත්වන ලදි.

 

ශ්‍රී ලංකාවේ වත්මන් තරුණ පරපුරට බලපාන විවිධ සෞඛ්‍ය ගැටළු පිළිබඳව දැනුවත් කිරීමේ එක්දින වැඩමුළුවක් 2015.06.25 වන දින මහරගම ජාතික තරුණ සේවා සභාවේ ශ්‍රවණාගාරයේදී තරුණ කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ සංවර්ධන අංශයෙහි මෙහෙයවීමෙන් පවත්වන ලදි.

කතුහිමිකම © 2017 යෞවන කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය. සියළු හිමිකම් ඇවිරිනි.
නිර්මාණය හා සංවර්ධනය Pooranee Inspirations

933623
යාවත්කාලින කලේ: 14-09-2015 07:16