තරුණ කටයුතු අමාත්‍ය නිරෝෂන් පෙරේරා මැතිතුමා අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රගතිය පිළිබඳ නිරීක්ෂණ චාරිකාවකට එක්වේ

තරුණ කටයුතු අමාත්‍ය නිරෝෂන් පෙරේරා මැතිතුමා අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රගතිය පිළිබඳ නිරීක්ෂණ චාරිකාවකට එක්වේ

කතුහිමිකම © 2017 යෞවන කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය. සියළු හිමිකම් ඇවිරිනි.
නිර්මාණය හා සංවර්ධනය Pooranee Inspirations

971788
යාවත්කාලින කලේ: 14-09-2015 07:16