නිරෝෂන් පෙරේරා මහතා විසින් නව රජයේ තරුණ කටයුතු අමාත්‍යවරයා වශයෙන් රාජකාරී ඇරඹීම

නිරෝෂන් පෙරේරා මහතා විසින් නව රජයේ තරුණ කටයුතු අමාත්‍යවරයා වශයෙන් රාජකාරී ඇරඹීම

කතුහිමිකම © 2017 යෞවන කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය. සියළු හිමිකම් ඇවිරිනි.
නිර්මාණය හා සංවර්ධනය Pooranee Inspirations

971129
යාවත්කාලින කලේ: 14-09-2015 07:16