தொடர்புகளுக்கு

இளைஞர் அலுவல்கள் மாநில அமைச்சு

"நிபுணதா பியச"
இல. 354/2,
எல்விடிகல மாவத்தை,
கொழும்பு 05.
இலங்கை.

தொலைபேசி: +94 11 - 2597801
தொலைநகல்: +94 11 - 2597804
மின்னஞ்சல்: sec@youthskillsmin.gov.lk

  

தரப்பட்ட எழுத்துக்களை உள்ளிடுக. reload.gif


காப்புரிமை © 2017 இளைஞர் அலுவல்கள் மாநில அமைச்சு.
முழுப் பதிப்புரிமை உடையது. அபிவிருத்தி செய்தது Pooranee Inspirations

971086
புதுப்பிக்கப்பட்டது: 14-09-2015 07:16