විමසීම්

යෞවන කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

"නිපුණතා පියස"
නො. 354/2,
ඇල්විටිගල මාවත,
කොළඔ 05,
ශ්‍රී ලංකාව

දුරකථන: +94 11 - 2597801
ෆැක්ස්: +94 11 - 2597804
ඊ-තැපැල: sec@youthskillsmin.gov.lk

  

සුරැකුම් පදය පිටපත් කරන්න. reload.gif


කතුහිමිකම © 2017 යෞවන කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය. සියළු හිමිකම් ඇවිරිනි.
නිර්මාණය හා සංවර්ධනය Pooranee Inspirations

971792
යාවත්කාලින කලේ: 14-09-2015 07:16